ภาพบรรยากาศคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาพบรรยากาศคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยม วิธีการทำงาน ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย รรูปแบบการทำกายภาพ ฟื้นฟู และทำกิจกรรมร่วมกับคุณตาคุณยาย เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพในการดูแลผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น

ดังความมุ่งหวังของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโกลเด้นไลฟ์เนอร์สซิ่งโฮม ที่เรามุ่งมั่น พัฒนาองค์กร และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับคุณตาคุณยาย
ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นสถานดูแลผู้สูงอายุ ที่เป็นผู้นำในเรื่อง การบริการที่ได้มาตรฐาน มีคุณธรรม ดูแลเอาใจใส่ดุจญาติมิตร ”

 

antibiotici-acquista.com