ไข้หวัดใหญ่แตกต่างจากอาการหวัดรับดูแลผู้ป่วยอย่างไร

อาการหวัดและไข้หวัดใหญ่มีสาเหตุมาจากรับดูแลผู้สูงอายุเชื้อไวรัส  มีเชื้อไวรัสมากมายที่ก่อให้เกิดอาการหวัดและไข้หวัดใหญ่  ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า  ทำไมอาการหวัดหรือไข้หวัดใหญ่บางครั้งถึงได้ยาวนาน  และมีอาการไม่รุนแรง  หรือปรากฏอาการที่ชัดเจนมากกว่าบางครั้ง  ในบรรดาเชื้อไวรัสหลักๆ 20 ตระกูลโดยส่วนใหญ่แล้วเชื้อที่ก่อให้เกิดอาการหวัดมาจาก 5 ตระกูล  และ 3 ตระกูลหลักของไวรัสเป็นสาเหตุของไข้หวัดใหญ่-บ่งชี้ได้ว่าเป็นชนิด เอ บี หรือซี

ไข้หวัดใหญ่ชนิดบีและซีไม่รุนแรงนักในกลุ่มผู้ใหญ่  ทั้งสองอาจจะก่อให้เกิดความสับสนกับอากาศอย่างรุนแรง  เมื่อคนเราได้รับเชื้อไวรัสชนิดซี  ระบบเป็นภูมิคุ้มกันจะเพิ่มพูนขึ้น  ดังนั้นจึงแทบไม่ปรากฏว่ามีการได้รับเสื้อชนิดนี้ซ้ำอีก  (พวกเด็กๆจะมีความอ่อนแอเป็นพิเศษต่อใครหวัดใหญ่ชนิดซีและกรณีของพวกเขาอาจจะมีความรุนแรงเป็นพิเศษด้วย)

ไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ  มีความมั่นคงน้อยที่สุด  และมีการเปลี่ยนรูปได้ง่ายที่สุด   เพราะจะมีความสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางพันธุกรรมได้บ่อยครั้ง  จึงมีทั้งไม่มีความสำคัญและอยู่ไม่ได้นาน  ดังนั้นใครหวัดใหญ่ชนิดเอ  ซึ่งเป็นสาเหตุให้ปรากฏอาการรุนแรงมากกว่าอาการหวัด ( มีไข้สูง อ่อนล้าอย่างมากและเกิดการติดขัดในระบบทางเดินหายใจอย่างกว้างขวาง)  เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของไข้หวัด

อาการหวัดส่วนใหญ่มาจากหนึ่งในห้าตระกูลไวรัส  แม้ว่าเกือบครึ่งหนึ่งจะมาจากตระกูลไรโนไวรัส  ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่มีขนาดเล็กมาก  จนขาดทางนักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะได้พบเห็นมันในช่วงปลายทศวรรษที่ 80

อาการหวัดเป็นที่รู้กันว่า  การติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจส่วนบนซึ่งหมายความว่า  มันก่อให้เกิดข้อจำกัดในบริเวณ  จมูก  ลำคอ  และบริเวณรอบเดินอากาศ  อาการหวัดส่วนใหญ่จะไม่รวมกับการเป็นไข้  หนาวสั่น  หรืออาการรุนแรงอื่นๆที่บ่งชี้ว่าเป็นไข้หวัดใหญ่

เป็นที่สังเกตว่า  โดยทั่วไปไข้หวัดใหญ่เกิดจากชนิดเอซึ่งมีความรุนแรงมากกว่าเสมอ  ลักษณะเฉพาะสำคัญในการบ่งชี้แยกไข้หวัดใหญ่ออกจากอาการหวัดคือ  การเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  โดยทั่วไปมักจะเกิดร่วมกับอาการไข้สูงหนาวสั่น

อาการที่ทั้งสองมีร่วมกันคือ  มีเสมหะ  ไอ  และหายใจติดขัดที่ช่องจมูกในการรับเชื้อชนิดใดก็ตาม  ไข้หวัดใหญ่จะปรากฏอาการยาวนานในช่วงเวลาหนึ่งเราหนึ่งสัปดาห์  (อาการอ่อนแอ  ขาดพลังงาน  และอาการปั่นป่วนจะสามารถยาวนานต่อไปได้อีกหลายอาทิตย์  หลังจากอาการที่ปรากฏนั้นผ่านพ้นไปแล้ว)  โดยทั่วไปคนเราใช้เวลามากในการฟื้นตัวหลังจากมีอาการหวัด

cialis uk

Leave a comment